انصراف از انجام طرح

افرادی که به هر دلیلی تقاضای انصراف از انجام طرح تحقیقاتی دارند، با مراجعه به سازمان بکارگیرنده (محل انجام پروژه) فرم انصراف را تکمیل نموده تا نامه تسویه حساب و انصراف از انجام پروژه تحقیقاتی توسط سازمان بکارگیرنده یا اداره پست به این مرکز ارسال گردد.