حقوق و مزایای نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه

بسم الله الرحمن الرحیم

ناخالص حقوق و مزایای کارکنان نخبه و استعداد برتر وظیفه در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (بر حسب ریال)

ردیف

آخرین مدرک تحصیلی

مجرّد

متأهّل بدون فرزند

میزان افزایش به ازای هر فرزند

۱

دکتری تخصّصی

۶۰۰, ۰۸۵, ۸

۱۷۰, ۵۴۱, ۹

۳۷۰, ۳۷۷

۲

دکتری حرفه‌ای و کارشناسی‌ارشد

۰۰۰, ۷۳۸, ۶

۵۷۰, ۱۹۳, ۸

۳۷۰, ۳۷۷

۳

کارشناسی و پایین‌تر

۲۰۰, ۰۶۴, ۶

۷۷۰, ۵۱۹, ۷

۳۷۰, ۳۷۷

خالص حقوق و مزایای کارکنان نخبه و استعداد برتر وظیفه در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (پس از اعمال کسورات قانونی، بر حسب ریال)

ردیف

آخرین مدرک تحصیلی

مجرّد

متأهّل بدون فرزند

میزان افزایش به ازای هر فرزند

۱

دکتری تخصّصی

۸۸۲, ۷۲۷, ۷

۴۵۲, ۹۲۷, ۸

۳۷۰, ۱۲۱

۲

دکتری حرفه‌ای و کارشناسی‌ارشد

۵۶۸, ۳۹۳, ۶

۳۲۸, ۵۹۳, ۷

۳۷۰, ۱۲۱

۳

کارشناسی و پایین‌تر

۶۹۶, ۷۲۶, ۵

۲۶۶, ۹۲۶, ۶

۳۷۰, ۱۲۱

ناخالص حقوق و مزایای کارکنان نخبه و استعداد برتر وظیفه در سال ۱۳۹۹ (بر حسب ریال)

ردیف

آخرین مدرک تحصیلی

مجرّد

متأهّل بدون فرزند

میزان افزایش به ازای هر فرزند

۱

دکتری تخصّصی

۱۷۰, ۸۶۳, ۱۱

۷۷۰, ۷۸۸, ۱۴

۴۰۰, ۷۳۱

۲

دکتری حرفه‌ای (پزشکی)

۷۰۰, ۷۸۴, ۱۰

۳۰۰, ۷۱۰, ۱۳

۴۰۰, ۷۳۱

۳

کارشناسی‌ارشد

۲۳۰, ۷۰۶, ۹

۸۳۰, ۶۳۱, ۱۲

۴۰۰, ۷۳۱

۴

کارشناسی و پایین‌تر

۲۹۰, ۵۴۹, ۷

۸۹۰, ۴۷۴, ۱۰

۴۰۰, ۷۳۱

خالص حقوق و مزایای کارکنان نخبه و استعداد برتر وظیفه در سال ۱۳۹۹ (پس از اعمال کسورات قانونی، بر حسب ریال)

ردیف

آخرین مدرک تحصیلی

مجرّد

متأهّل بدون فرزند

میزان افزایش به ازای هر فرزند

۱

دکتری تخصّصی

۹۳۸, ۴۳۹, ۱۱

۱۷۰, ۴۸۴, ۱۴

۸۰۰, ۴۲۶

۲

دکتری حرفه‌ای (پزشکی)

۲۵۳, ۳۷۲, ۱۰

۷۰۰, ۴۰۵, ۱۳

۸۰۰, ۴۲۶

۳

کارشناسی‌ارشد

۵۶۸, ۳۰۴, ۹

۲۳۰, ۳۲۷, ۱۲

۸۰۰, ۴۲۶

۴

کارشناسی و پایین‌تر

۱۹۷, ۱۶۹, ۷

۲۹۰, ۱۷۰, ۱۰

۸۰۰, ۴۲۶

‌‌‌‌